Category: ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2567

ปี 2567 ถือว่าเป็นปีที่วิกฤตเศรษฐกิจของไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นสมัยปี 2540 หรือไม่ ????

แบ่งเป็น เวลาของ สส.รัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 20 ชม. ส่วนที่เหลือเป็นเวลาของประธานสภา/รองประธานสภา 1 ชม. โดยคาดว่าจะลงมติได้ก่อนเวลา 24.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำเสนอหลักการของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ต่อที่ประชุมสภา ก่อนเปิดให้สมาชิกอภิปราย three วัน โดยรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้เวลาฝ่ายละ 20 ชม. สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …