Category: ส่งออกไทย 2567

ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง ไม่ต้องเสียภาษี ? รู้ไว้ในยุคธุรกิจปิดตัวเยอะ

โดยคาดว่าจะลงมติได้ก่อนเวลา 24.00 น. การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สามของปี 2566 มีมูลค่า 70,405 ล้านดอลลาร์ สรอ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำเสนอหลักการของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ต่อที่ประชุมสภา ก่อนเปิดให้สมาชิกอภิปราย three วัน โดยรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้เวลาฝ่ายละ 20 ชม. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ส่งออกไทย 2567 เงินทุนเคลื่อนย้าย ในไตรมาสสองของปี 2566 …